Η ΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΑΠΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΟΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕΤΑΤΆΣΣΟΝΤΑΙ